WADA nõuanded sportlastele COVID-19 perioodil

25. veebruaril toimunud Maailma Antidopingu Agentuuri (WADA) veebiseminaril anti ülevaade, kuidas sportlased peaksid COVID-19 perioodil antidopingureegleid järgides käituma. Ühtlasi on WADA seisukohal, et teadusuuringutele tuginedes on vaktsineerimine kindlasti soovitatav. Eesti Antidopingu ja Spordieetika Sihtasutus (EADSE) tegi veebiseminari küsimustest ja vastustest kokkuvõtte.

KOROONAVIIRUS

Milliseid ravimeid võin kasutada, kui olen haigestunud koroonaviirusesse? 
Koroonaviirusesse haigestunud sportlastel on sümptomite leevendamiseks kõige mõistlikum kasutada hapniku omastamist soodustavaid toidulisandeid (oxygen supplements). Nende kasutamine on lubatud nii võistlussiseselt kui -väliselt. Juhul kui tervenemine nõuab pikaajalisemat ravi, on sportlastel võimalik kasutada võistlusvälisel perioodil teatud glükokortikoide (NB! glükokortikoidid on KEELATUD võistlussiseselt!). Kui sportlane on otsustanud manustada mõnda ravimit ükskõik mis põhjusel, tuleb oma arsti teavitada, et tegu on sportlasega. Keelatud ainete ja keelatud meetodite nimekirja leiab SIIT ning ravimite lubatavust saab kontrollida ravimiotsingus.

Kas mind võidakse testida COVID-19 pandeemia ajal, arvestades hetkel kehtivaid piiranguid (sotsiaalne distantseerumine, karantiininõuded)?
Kui kohalike omavalitsuste ja terviseameti poolt kehtestatud nõuded ja eeskirjad on täidetud, võib testimine toimuda igal ajahetkel ja igal pool.

Kui mind testitakse, siis kuidas on nakatumisrisk miinimumini viidud?
Dopinguvastased organisatsioonid (ADO) on võtnud kasutusele tõhusad meetmed, mis on kooskõlas terviseameti soovitustega ja peavad kinni nõuetest ja reeglitest, et kaitsta nii sportlaste kui dopingukontrolliametnike tervist. Lisainfo: WADA juhised testimiseks COVID-19 pandeemia ajal (25. november, 2020).

Milliseid konkreetseid meetmeid võtavad kasutusele dopinguvastased organisatsioonid?
Dopinguvastastele organisatsioonidele on antud konkreetsed soovitused dopingukontrolli protseduuri etappide võimalikult ohutuks läbiviimiseks (kinnaste kasutamine, regulaarne desinfitseerimine jms). Nii sportlased kui ka dopingukontrolliametnikud peavad kandma dopingukontrolli ruumis maske ja järgima terviseameti poolt seatud nõudeid (2+2 reegel). Rohkem täiendavat informatsiooni dopinguvastastele organisatsioonidele seatud nõuetest saab lugeda WADA juhendist.

Kas testimisprotseduuris on tehtud märkimisväärseid muudatusi?
Dopinguvastastele organisatsioonidele on antud mõned soovitused, mida testimise planeerimisel ja läbiviimisel järgida. Näiteks tuleb eelnevalt veenduda, et testitav sportlane ei ole nakatunud ning tunneb ennast tervena. Nakatumisest tuleb informeerida riiklikku dopinguvastast organisatsiooni, vältimaks asukohateabe vääredastamist või edastamata jätmist ja vältimaks dopingukontrolli personali võimalikku nakatumist.

Kuidas toimida, kui olen nakatunud koroonaviirusesse või on tekkinud teatud sümptomid?
Esikohale tuleb seada nii enda kui teiste ohutus. Esimeseks märksõnaks on isoleeritus (kodus püsimine ja füüsiliste lähikontaktide miinimumini viimine), teiseks pidev käte pesemine ja desinfitseerimine ning kõik muud abinõud, mis on soovitatud tervishoiuorganisatsioonide poolt. Lisaks tuleb võimalikust nakatumisest kindlasti teatada oma kohalikku tervishoiutöötajat, saamaks vajalikku nõu ja abi. Antidopingu kontekstis peab nakatumisest informeerima riiklikku antidopinguagentuuri, vältimaks asukohateabe vääredastamist või edastamata jätmist ja vältimaks dopingukontrolli personali võimalikku nakatumist.

Kuidas toimida juhul, kui olen olnud lähikontaktne ja pean olema karantiinis?
Esmalt tuleb järgida terviseameti poolt seatud nõudeid ja seejärel teavitada võimalikult kiiresti dopinguvastast organisatsiooni enda olukorrast.

Kas mul on endiselt vaja TUE-t taotleda, kui otsustan kasutada ravimit, mis on keelatud ainete ja keelatud meetodite nimekirjas?
Jah, olenemata Covid-19 levikust ja erimeetmetest ei ole selles osas midagi muutunud. Niikaua kui tegutsed sportlasena, vastutad sina oma kehtiva TUE eest. Juhul kui sul on TUE taotlemisega raskusi (nt. liikumispiirang või on võimatu arstilt vajalikke dokumente kätte saada), siis tuleb kogu kirjavahetus arsti või teiste seotud isikutega alles jätta (dokumentatsioon säilitada, tõendamiseks) ning sellest kõigest teavitada kohalikku antidopinguagentuuri.

Rahvusvahelise TUE standardi kohaselt on sportlasel võimalik teatud erandlikel tingimustel taotleda TUE-t ka tagasiulatuvalt.

Kas ma pean endiselt edastama asukohateavet?
Jah, asukohateavet peab edastama samadel põhimõtetel nagu varemgi. Soovi korral on võimalik lisada asukohateabe edastamisel täiendavat informatsiooni (enda tervise või karantiininõuete kohta jms).

Kui olen karantiinis, isolatsioonis või tunnen muret, et testijad ei kasuta piisavalt ettevaatusabinõusid viiruse leviku edasikandumise suhtes, kas tohin testimisest keelduda?
Ei, kui just ei ole riiklikku üleüldist liikumispiirangut kehtestatud, millest kõik peavad kinni pidama. Testimine jätkub samamoodi kui varem ja ühtegi mõjuvat põhjust keeldumiseks ei ole. Testimisest keeldumisele või testiprotsessis mitte osalemisele/selle pooleli jätmisel/proovide rikkumisele järgneb antidopingualase tegevuse mõistes tavaprotsess – seda võetakse arvesse dopinguvastase reegli rikkumisena. Sportlasel on õigus esindajale ning kui teie esindaja puudub testimiselt koroonaviiruse pandeemiast tingitud põhjusel, siis seda võetakse tulemuste haldamisel arvesse.

Kuidas ma saan selles kindel olla, et olukorra taastudes on puhas sport säilinud ja tulevikus saan võistelda dopinguvabas keskkonnas?
WADA teeb tõhusalt koostööd dopinguvastaste organisatsioonidega, et testimised saaksid olla nii efektiivsed kui olukorda arvestades võimalik. Kuivõrd pandeemia tõttu on testimiste arv langenud, ei ole see mõjutanud dopinguvastast uurimistegevust.

Nii hetkel kui varem võetud proove säilitatakse vastavalt nõetele ning analüüsitakse ka hiljem koos sportlase bioloogilise passiga. Hiljemgi võib selline kooslus või dopinguproov näidata keelatud aine tarvitamist praegusel perioodil. Kuigi testimismahte on vähendatud, saab sportlane näidata eeskuju ja panustada antidopingualase teabe levitamisele ja säilimisele, hoides end kursis uuema infoga nii WADAlt kui mujalt ja jagades seda teistega. Lisaks saab sportlane end harida WADA antidopingualastel veebikoolitustel, kasutades e-õppe platvormi AdEL.

VAKTSINEERIMINE

Kas peaksin ennast Covid-19 vastu vaktsineerima või on oht, et see võib põhjustada positiivse dopinguproovi?
Teie endi ja teid ümbritsevate inimeste tervise huvides on vägagi soovitatav vaktsineerida ennast koroonaviiruse vastu. Covid-19 vaktsiinide koostis ei ole vastuolus ausa spordi põhimõtete ega WADA keelatud ainete ja keelatud meetodite nimekirjaga. WADA jälgib Covid-19 vaktsiine puudutavat infot äärmise põhjalikkusega ning kohe, kui mõne vaktsiini koostis osutub problemaatiliseks, teavitatakse sellest ka sportlaskonda.

Kas vaktsineerimisest tingitud kõrvaltoimed võivad mõjutada sportlikku sooritusvõimet?
WADA tervise-, meditsiini-, ja teaduskomitee liige Dr. Lenka Wechi sõnul võib vaktsineerimine põhjustada kõrvaltoimeid (valu süstekohas, kerge palavik, lihasvalu) ning seetõttu soovitatakse planeerida vaktsineerimise ajaks madala ja mõõduka intensiivsusega treeningud. Samuti tuleb arvestada võimalusega, kui mõned treeningud on vaja taastumiseks vahele jätta. Iga vaktsiin võib põhjustada organismis ajutise füsioloogilise reaktsiooni, millega kaasnevad sümptomid (palavik, lihasvalu, valu süstekohas). Küll aga puuduvad tõendid selle kohta, et kasutusloa saanud Covid-19 vaktsiinid põhjustaksid püsivat kehaliste võimete langust. Sealjuures tuleb märkida, et on mõningaid tõendeid selle kohta, et koroonaviiruse põdemine võib põhjustada pikaajalisi või püsivaid terviseprobleeme väikesel protsendil nakatunutest, sh noortel täiskasvanutel. Sellest hoolimata rõhutatakse, et vaktsineerimise kõrvaltoimed on tõenäolisemalt kergemini talutavamad kui viiruse enese läbipõdemine. Teadaolevalt on juhtumeid, mil koroonaviiruse põdemine on avaldanud pikaajalist mõju tervisele ning sportlastel ei tasuks sellega riskida.

NB! Covid-19 vaktsiinide koostis ei ole vastuolus ausa spordi põhimõtete ega WADA keelatud ainete ja keelatud meetodite nimekirjaga. WADA jälgib Covid-19 vaktsiine puudutavat infot äärmise põhjalikkusega ning kohe, kui mõne vaktsiini koostis osutub problemaatiliseks, teavitatakse sellest ka sportlaskonda.

Loe lisaks SIIT!

Lisainfo:
Janne Sepp
janne.sepp@antidoping.ee
 

nike
Team-Estonia_logo-r6ngasteta
utilitas-logo
Mesikäpa uus logo-1
Varska_Originaal_RGB
audilogo
tradehouse_logo_1020x300
RGB_Favorte_logo_horizontal
Rödl&Partner_Logo-black-on-white
Eesti_Rahvusringhääling_logo
eesti-kultuurikapital-logo
eesti-kultuuriministeerium
Tallinna-Kultuuri-ja-Spordiamet-logo-sinineRGB
Erasmus+ sinine loosungiga EST