Koondised

Eesti Kergejõustikuliidu koondiste komplekteerimise põhialused

Eesmärk: Komplekteerida võimalikult tugev koondis, kuhu kuuluvad sportlased, kes on täitnud võistluse kvalifikatsiooninormatiivi, on terved ja kellelt võib eeldada koondise võistlustel kõrgeimat võistlusvalmidust *

* Võistlusvalmidus – sportlase võime ja valmisolek sooritada tiitlivõistlusel võistluse kvalifikatsiooninormatiiviga võrdväärne või parem tulemus ning saavutada oma Euroopa või maailma edetabeli kohale vastav või kõrgem koht.

Koostatud EKJL saavutusspordikomisjoni ja noortespordikomisjoni poolt
Kinnitatud Eesti Kergejõustikuliidu juhatuses 30.10.2018

Võistlusvalmidust hinnatakse:

 • sportlase seniste koondise eest tehtud startide edukuse põhjal;
 • hooaja jooksul näidatud tulemuste põhjal, lähtudes enne kõike olulisematest võistlustest (EMV ja Eesti Karikavõistlused);
 • sportlase tervisliku seisundi põhal.

Koondisesse arvamine:

 • Koondise kandidaadiks arvatakse sportlane, kes omab kehtivat Eesti Kergejõustikuliidu litsentsi ja on täitnud kvalifikatsiooniperioodil vastava võistluse normatiivi.
 • Sportlased, kes ei ole täitnud võistluse normatiivi, kuid on näidanud sellele lähedast tulemust, võivad esitada EKJLile palve taotleda neile erandkorras võistleja kohta vastavalt tiitlivõistluse korraldaja seatud tingimustele ja korrale. Sportlane esitab vastavasisulise taotluse EKJL saavutusspordi juhile kirjalikus vormis koos tõendiga valmisolekuks katta võimalikud võistluse lähetuskulud 100% omafinantseeringuga. Otsuse sportlasele erandkorras võistleja koha taotlemise esitamise või mitteesitamise kohta võistluse korraldajale teeb EKJL juhatus lähtudes kehtivatest EKJL koondiste komplekteerimise põhialustest, lähetustingimustest, EKJL saavutusspordi juhi ja/või EKJL saavutsspordi komisjoni ettapanekutest. Taotluse esitmine ei garanteeri sportlasele erandkorras antavat võistleja kohta.
 • Koondise võistlustel, millistel ei ole normatiivi, lähtutakse koondiste komplekteerimisel Eesti Kergejõustikuliidu kehtivatest lähetustingimustest.
 • Alla 18-aastaste sportlaste võistlustele lähetamiseks noorte või juunioride tiitli- või maavõistlustele on tarvilik lapsevanema nõusolek. Vastava Eesti Kergejõustikuliidu blanketi vahendab lapsevanemale sportlast esindav spordiklubi. Vastava kirjaliku nõusoleku esitamise tähtaja kehtestab Eesti Kergejõustikuliit.
 • Koondisesse arvamisel annavad sportlane ja tema treener kõigist koondislase lähetust puudutavatest olulistest asjaoludest vahetut ja igakülgset informatsiooni võistkonna juhile. Olulisteks asjaoludeks on lähetuse käiku, koondist ja koondislase tervist puudutavad asjaolud.
 • Kui koondisesse arvatud sportlane keeldub/loobub võistlemisest muul kui tõendatavalt tervislikul või üldharidus- või kõrgkooli õppetööst osavõtu põhjusel, on alaliidu juhatusel õigus keelduda sportlase edasisest arvamisest Eesti koondisesse.
 • Koondislane, kellele antakse võistluste ajaks kasutada Eesti kergejõustikukoondise võistlusvarustus, tagastab selle kõigis osades ja tervena Eesti Kergejõustikuliidu poolt seatud tähtajaks. Varustuse või selle tagastamata jätmist või tagastamisega viivitamist võetakse arvesse järgmiste koondiste komplekteerimisel. Varustuse või selle osa omastamisel koondislast edaspidi koondisesse ei arvata kuni küsimuse lahendamiseni.
 • Koondisesse arvatakse ülaltoodud tingimustele vastavad sportlased tingimusel, et nad ei ole sõna ega teoga kahjustanud kergejõustiku mainet.
 • Kõik tiitlivõistluse koondise kandidaadid kinnitatakse koondisesse Eesti Kergejõustikuliidu juhatuse otsusega (k.a. abipersonal). Juhatuse teeb koondise lõpliku lähetusotsuse vastavalt koondiste komplekteerimise põhialustele ja võistluste lähetustingimustele.
 • Lähetusperiood algab üldjuhul 2 päeva enne esimest võistluspäeva ja lõppeb päev peale lõppvõistlust. Lähetus algab ja lõppeb Eestis (või kompenseeritakse pilet samas ulatuses, mis on pileti hind algusega Eestist).

VÕISTKONNA JUHI ÜLESANDED

KOONDISE TREENERI ÜLESANDED