Võistlusjalatsite kasutamine ja kontrollimine

Eesti Kergejõustikuliidu tehnilise komisjoni selgitused võistlusjalatsite (jooksu- ja heitesussid, naelikud) kasutamise ja kontrollimise kohta.

Iga võistlustel osalev sportlane on kohustatud teadma ja täitma kõiki kehtivaid võistlusmäärusi, sealhulgas tundma ka igal alal võistlemiseks lubatud või keelatud jalatsite nimekirja. Nimekirja leiate SIIT ja valides sealt tulba ‘Manuals & Guidelines’.

WA Määrus C2.1A.14

Võistluste korraldaja määratud isikul ja/või juhtivkohtunikel on õigus kontrollida võistluste eel, ajal ja peale võistlust, vahetult enne või vahetult peale sooritust, iga võistleja jalatseid.

Seega on jalatsite kontrollimine juhtivkohtunike õigus, mitte kohustus. WA on andnud jalatsite kontrollimise kohta järgneva selgituse:

  • WA pole kehtestanud nõuet võistlusjalatsite võistluseelseks deklareerimiseks ning jalatsite talla paksuse kontrollimiseks.
  • Kuigi võistlusmäärustes on mainitud jalatsite kontrolli teostavat ametiisikut (Shoe Control Officer), pole WA tema tööülesandeid kirjeldanud ega tööprotseduure kehtestanud, vaid on seisukohal, et jalatsite kontrolli on võistluse käigus pädev teostama vastava ala referii.

Kokkuvõtteks:

  • Jalatsimäärus on täpselt samasugune võistlusmäärus, kui kõik ülejäänudki. Määruse mittetundmine selle täitmata jätmist ei õigusta ning määrusterikkumise avastamisele järgneb vastav karistus.
  • Vastutus jalatsimääruste täitmise eest lasub võistlejatel, mitte selle üle kontrolli teostaval kohtunikel.
  • Kuigi võistlusjalatsite lauskontrolli ei teostata, võib juhtuda, et keelatud jalatsites võistlejat võistlema ei lubata. Kui keelatud jalatsite kasutamine ilmneb soorituse ajal või peale seda, tulemused tühistatakse.
  • Loomulikult võib igaüks, keelatud jalatsite kasutamist märgates, kohtunike tähelepanu sellele juhtida.
  • Ametlikke proteste ja apellatsioone konkurentide poolt toime pandud määrusterikkumiste kohta, välja arvatud juhud, kui konkurendi tegevus mõjutas otseselt protesteeriva võistleja sooritust, saab esitada ainult võistkondlikel võistlustel (nt Eesti karikavõistlused). Võistlustel, kus võistkondlikku arvestust ei peeta (nt Eesti meistrivõistlused) sääraseid proteste vastu ei võeta.
  • Kirjaliku protesti esitamise tähtaeg on 30 minutit alates ala lõpptulemuste väljakuulutamisest. Protesti esitamisel tuleb tasuda võistlusjuhendis määratud suurusega tagatisraha.

EKJL-i tehniline komisjon