Vilniuses toimus Euroopa Kergejõustikuliidu aastakonverents ja kongress

Eesti Kergejõustikuliidu president Erich Teigamägi annab ülevaate 12.-15. oktoobrini Vilniuses toimunud Euroopa Kergejõustikuliidu aastakonverentsist.

Euroopa Kergejõustikuliit viib igal aastal oktoobris läbi aastakonverentsi, mille raames kinnitatakse järgmise võistlushooaja kalender, töötubades arutatakse erinevaid olulisi teemasid ning pidulikul galaõhtul kuulutatakse välja Euroopa aasta kergejõustiklased. Tänavuse aastakonverentsi raames toimus Vilniuses ka Euroopa katusorganisatsiooni kongress, kus olulisemaks teemaks kujunes põhjalikult uuendatud Euroopa Kergejõustikuliidu põhikirja kinnitamine.

Põhikirja tehtud muudatuste ja uute põhimõtete teemal peatuksingi pikemalt. Suur osa muudatusi olid ajendatud Rahvusvahelise Kergejõustikuliidu (IAAF) erakorralisel kongressil 2016. aastal vastu võetud põhikirjalistest muudatustest. 2016. aasta detsembris toimus IAAFi kongress, mille raames uuendati põhjalikult maailma katusorganisatsiooni põhikirja, mis tingis ka muudatuste ettevalmistamise protsessi Euroopa tasemel.

Olulisemad muudatused puudutasid soolist võrdõiguslikkust, otsuste läbipaistvuse suurendamist, juhtorganitesse valimise perioode ja sportlaste suuremat kaasamist otsuste tegemise juures.

Kongressile eelnes põhjalik põhikirjamuudatuste tutvustamine Euroopa riikide kergejõustikuorganisatsioonidele nii Londoni maailmameistrivõistluste eel toimunud koosolekul kui Vilniuses. Kongressi eelõhtul toimus arutelu, mil põhikirja muudatustega tegeleva töögrupi liikmetele esitati küsimusi, veidi vaieldi ühe või teise muudatuse otstarbekuse üle. Kongressil kinnitasid osavõtvad alaliidud kõik põhikirjamuudatused ühehäälselt.

Hääletamisel otsustatakse edaspidi kõiki isikuid mittepuudutavate hääletuste korral rakendada avatud hääletamise põhimõtet. Isikuid puudutavad hääletused on avatud, kui sellega nõustub enamus kongressil osalevatest riikidest. Täiendati Euroopa Kergejõustikuliidu eetikakoodeksi ja vahekohtu protseduurireegleid.

Vastavalt kinnitatud põhikirja muudatustele lisandub Euroopa kergejõustikuliidu nõukogu koosseisu alates 2019. aastast hääleõigusega sportlaste komitee esindaja, samuti astutakse esimesed sammud soolise võrdõiguslikkuse tagamiseks erinevates juhtorganites. Järgmistel Euroopa Kergejõustikuliidu nõukogu valimistel 2019. aasta kevadel tagatakse, et 17 valitavast nõukogu liikmest vähemalt 4 on naised ja vähemalt 4 mehed ning ülejäänud liikmed valitakse üldises nimekirjas. Valitavate juhtorganite liikmete ametisoleku ajale lisati piirangud, näiteks kehtestati Euroopa Kergejõustikuliidu presidendi maksimaalseks ametiajaks kolm nelja aasta pikkust perioodi, sarnane ajaline piirang rakendub ka nõukogu liikmetele.

Järgmine Euroopa Kergejõustikuliidu kongress toimub 2019. aasta kevadel Prahas.

Euroopa Kergejõustikuliidu uuendatud konstitutsioon on nähtav alloleval lingil:

http://www.european-athletics.org/mm/Document/Corporate/Whatwedo/01/27/08/56/EAAConstitution_October2017_English.pdf