Taustainfo Nikolai Vedehini juhtumi osas

Eesti Antidoping (www.antidoping.ee):

Allpool on toodud mõned kommentaarid dopinguvastast võitlust reguleerivatest dokumentidest, et pakkuda enam taustainfot Nikolai Vedehini juhtumile.

Mis on Preductal MR?

Kliinik.ee andmetel kasutatakse Preductal MR täiskasvanutel stenokardia (koronaararteritõvest põhjustatud valu rinnus) raviks kombinatsioonis teiste ravimitega. Selle toimeaine on trimetasidiin ning tegemist on retseptiravimiga.

Sportlaste seas on Preductal tuntud “südamevitamiinina”.

Kas trimetasidiin on spordis keelatud?

Trimetasidiin on lisatud alates 2014. aastast keelatud ainete nimekirja. 2014. aastal oli see keelatud ainult võistluste ajal, alates 2015. aastast on see igal ajal keelatud.

Mis on keelatud ainete nimekiri?                                              

Keelatud ainete nimekiri määratleb spordis ained, mida ei tohi kasutada. Selles on mõned ained ja meetodid täiesti keelatud, mõned on keelatud ainult võistluste ajal ja mõned üksikud erandid on vaid teatud spordialas keelatud (nt alkohol motospordis). Sama nimekiri kehtib nii eri riikide kui ka eri spordialade jaoks.

Keelatud ainete nimekirja uuendatakse igal aastal. See hakkab kehtima 1. jaanuaril, avalikustatakse juba sügisel ja vahepealne aeg on võimalus arstidel raviplaani ümber vaadata, sportlastel nõu küsida jne.

Aine lisatakse nimekirja, kui ta vastab kahele kolmest kriteeriumist:

1. tõstab sportlikku sooritusvõimet;
2. on ohtlik sportlase tervisele;
3. kahjustab spordi vaimu.

Millised on sportlase kohustused dopinguvastases võitluses?

WADA poolt koostatud sportlase juhend (edaspidi sportlase juhend) selgitab: „Sportlasena on teil teatud ülesanded ja kohustused:

– Te peate teadma ja täitma kõiki dopinguvastaseid eeskirju ja reegleid.
– Te peate vastutama selle eest, mida te manustate, see tähendab selle eest, mida te sööte ja joote ning mis võib sattuda teie organismi. Põhireegel on järgmine: kui miski on teie organismis, vastutate selle eest teie.
– Te peate olema proovide võtmiseks kättesaadav.
– Te peate teavitama meditsiinilist personali sellest, et nad ei tohi teile anda keelatud aineid ega kasutada teie suhtes keelatud võtteid. Te peate tagama ka selle, et mis tahes ravi, mida te saate, ei oleks koodeksiga vastuolus.
– Te peate tegema koostööd dopinguvastaste organisatsioonidega, mis uurivad dopinguvastaste reeglite rikkumisi.

Mis on dopinguvastase reegli rikkumine?

Sportlase juhend: „Koodeksis on sõnaselgelt sätestatud, et teie kui sportlane peate teadma, milles seisneb dopinguvastase reegli rikkumine. Rikkumine võib hõlmata enamat kui üksnes positiivset testi, mida koodeksis nimetatakse halvaks analüütiliseks leiuks.

Näiteks ka keelatud ainete ja võtete kasutamine ja valdamine tähendab dopinguvastase reegli rikkumist. On ka teist laadi dopinguvastase reegli rikkumisi. Koodeksis on need selgelt välja toodud (artikkel 2.1-2.10).

Mida tähendab dopinguprooviga manipuleerimine?

Dopinguprooviga manipuleerimine on Maailma Dopinguvastases Koodeks punkt 2.5. Täpne sõnastus (eestikeelne tõlge, lk 8) on allpool.

Sportlase juhend täiendab seda mõnevõrra:

  • Dopingukontrolli ükskõik millise osaga manipuleerimine või manipuleerimise katse. Näiteks dopingukontrolliametniku tegevuse tahtlik häirimine, võimaliku tunnistaja heidutamine või proovi muutmine sellesse võõraine lisamise teel.

Millised on sportlase õigused ja kohustused dopingukontrollis?

Sportlase õigused dopingukontrolli ajal (toodud dopingukontrollivormil, mille sportlane dopingukontrolliga nõustudes allkirjastab):

– Esindaja kaasavõtmine dopingukontrolli (soovitatav). Vajaduse korral (ja võimaluse korral) võib sportlane kaasa võtta ka tõlgi.
– Küsida lisateavet dopingukontrolli protseduuri kohta vastutavalt dopingukontrolli ametnikult.
– Kui sportlane on dopingukontrolli ametniku jälgimise all, võib ta paluda lisaaega dopingukontrolli punkti saabumiseks järgmistel põhjustel:

* riiete, tuvastusdokumentide ja/või esindaja ning tõlgi (vajaduse korral) kaasavõtmiseks dopingukontrolli punkti;
* oma soojenduse/treeningusessiooni lõpetamiseks;
* vajaliku meditsiinilise ravi saamiseks;
* mis tahes muudel põhjustel, mille kiidab heaks dopingukontrolli ametnik;

ja lisaks võistlussiseste testide puhul:

– osaleda allesjäänud võistlustel;
– anda meediale intervjuusid ja
– osaleda auhinnatseremooniatel.

Sportlane võib nõuda testimisprotseduuri muutmist Maailma Antidopingu Agentuuri (WADA) rahvusvahelise testimis- ja uurimisstandardi järgi, kui sportlane on puudega või alaealine.

Sportlase kohustused dopingukontrolli ajal:

– jääma igal ajal dopingukontrolli ametniku asjakohase jälgimise alla kuni dopingukontrolli protseduuride lõpetamiseni;
– esitama sobivad tuvastusdokumendid;
– saabuma dopingukontrolli punkti niipea kui võimalik;
– järgima antud juhiseid. Keeldumine testimisest ja/või juhistele mitteallumine kujutab endast dopinguvastaste reeglite rikkumist ja võib viia karistuseni.

Sportlase juhend annab täiendava soovituse dopingukontrollis käitumiseks: „Vormile tuleks kanda ka võimalikud märkused dopingukontrolli mis tahes osa kohta.“

Kuidas dopingujuhtumeid avalikustatakse?

Sportlase juhend selgitab: „Kui teid tunnistatakse süüdi dopinguvastase reegli rikkumises, siis see tõsiasi avalikustatakse. Sellel peaks olema dopingu kasutamisele oluline heidutav mõju. Kui tegemist ei ole alaealisega, peab dopinguvastane organisatsioon 20 päeva jooksul pärast lõplikku otsust avalikustama sportlase nime, reeglite rikkumise viisi ja tagajärjed. Kui lõplik otsus on, et rikkumist ei ole toimunud, võib otsuse avalikustada üksnes sportlase nõusolekul. Vt artikkel 14.3.2.“

Kuidas Eesti Antidoping sportlasi antidopingu infost teavitab?

Eesti Antidopingu peamised koostööpartnerid on spordialaliidud. Eesti Antidoping teavitab asjakohasest infost spordialaliitude korraldatud koolituste, EOK infotunni, organisatsiooni kodulehe ja infolisti kaudu. Infolisti kaudu saadeti teade uue keelatud ainete nimekirja kohta kõigile alaliitudele 23. oktoobril 2014 ja 6. jaanuaril 2015.

Kuna alates 2015. aastast hakkas kehtima uus koodeks, viidi erandkorras ellu kolm avatud koolitust sportlastele, Tallinnas ja Tartus. Sellest teavitati spordialaliite listi, kodulehe (ka www.spordiinfo.ee) kaudu, samuti saadeti teade testibaasis registreeritud sportlastele.

Uue koodeksi muudatustest teavitati ka EOK infokanaleid kasutades. Samuti koostati voldik, mis võttis kokku peamised muudatused koodeksis, aga selgitas ka varem kehtinud põhimõtteid. Voldikuid jagati alaliitudele ja teistele spordiorganisatsioonidele, samuti jagati neid Eestis läbiviidud testidel sportlastele.

Lisaks riiklikule dopinguvastasele organisatsiooni infokanalitele on ajakohane antidopingu info kättesaadav WADA kodulehel, samuti teiste riiklike dopinguvastaste organisatsioonide kodulehtedel. Sportlasele info edastamisel on oluline roll ka spordialaliitudel ning alahinnata ei tohiks sportlase abipersonali (treenerid, füsioterapeudid, spordiarstid, meditsiiniline personal).

nike
Team-Estonia_logo-r6ngasteta
utilitas-logo
Mesikäpa uus logo-1
Varska_Originaal_RGB
audilogo
tradehouse_logo_1020x300
RGB_Favorte_logo_horizontal
Rödl&Partner_Logo-black-on-white
Eesti_Rahvusringhääling_logo
eesti-kultuurikapital-logo
eesti-kultuuriministeerium
Tallinna-Kultuuri-ja-Spordiamet-logo-sinineRGB
Erasmus+ sinine loosungiga EST